top of page

voorwaarden en teruggave

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de je uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst je uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.1.A

Bij het boeken van een dienst bij Power2Heal gaan we er vanuit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

 

 1.  Bij het maken van een afspraak wordt er naar je voornaam, achternaam, telefoonnummer, facturatieadres en e-mailadres gevraagd. 

 2. Voorafgaand de eerste behandeling wordt er een kort intake gesprek gehouden met de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt aan de massagetherapeut. Dit is geheel vrijblijvend en kan helpen met de verantwoorde uitvoering van de massagebehandeling.

 3. Alle informatie die tijdens het intake gesprek en de behandeling aan ons wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit aan derden worden verstrekt.

 4. Wij stellen geen medische diagnoses. Bij twijfel langs onze kant kan er afgezien worden van de behandeling.

 5. Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam) mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jouw arts voordat je een afspraak maakt.

 6. Bij wijzigingen in de situatie van de klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit tijdig aan ons door te geven.

 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos geannuleerd worden. 

 8. Betaling van facturen kan online of via overschrijving uitgevoerd worden. Enkel in onze praktijken is er eventueel de optie om contant af te rekenen.

 9. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald door particulieren, 30 dagen na ontvangst door bedrijven. Als de betaling niet wordt uitgevoerd binnen de aangegeven termijn, is Power2Heal/ Stavrianidis Dimitrios genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, waarbij de klant verantwoordelijk is voor incassokosten en eventuele meerkosten voor gerechtelijke procedures.

 10. Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% van het openstaande factuurbedrag verschuldigd en wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 50,00 EUR. Bij niet tijdige betaling worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar en dit ongeacht eerder toegekende betalingsfaciliteiten. Eventuele tussengekomen laattijdige betalingen leiden er niet toe dat het verschuldigde forfaitaire schadebeding herberekend dient te worden. Laattijdige betalingen worden vooreerst aangerekend op de verschuldigde interesten, schadebedingen en kosten. Compensatie en verrekening door de klant van facturen en/of bedragen verschuldigd aan Power2Heal, met facturen en/of bedragen verschuldigd door Power2Heal aan de klant, kan enkel na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door Power2Heal. Bij gebreke aan tijdige betaling heeft Power2Heal het recht haar verdere prestaties op te schorten.

 11. Cadeaubonnen en 10-beurtenkaarten zijn enkel inwisselbaar voor de behandeling die op de bon vermeld staat en zijn geldig tot op de vervaldatum. Die kunnen niet verlengd worden

 12. Power2Heal is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

 13. Erotische of sensuele massages worden niet aangeboden en/of uitgevoerd door Power2Heal - Stavrianidis Dimitrios

 14. Power2Heal behoudt zich het recht om te allen tijde personen te weigeren voor een massage of de toegang te ontzeggen tot de praktijk, zonder opgeven van een reden.

 15. De nietigheid van een van de clausules doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules.

 16. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Power2heal niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een massagebehandeling die aan jou gegeven is.

 17. De algemene voorwaarden en vermelde informatie kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Power2heal.

 18. Abonnementen: 

  1. Niet mogelijk om het abonnement te annuleren
   Niet mogelijk om geld terug te krijgen in ruil voor abonnement
   Abonnement is strikt persoonlijk
   Kan niet verlengt worden, is max. 1 jaar geldig vanaf aankoop
   Niet combineerbaar met getrouwheidskaart/stempelkaart

1.1.B GEBRUIK VAN DE SITE

 

We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en bijgewerkt is en houden ons het recht voor om deze informatie op elk moment en zonder waarschuwing te verbeteren. We waarborgen de juistheid, de precisie of de volledigheid van de informatie op deze site echter niet. Bijgevolg wijzen we in volgende gevallen elke verantwoordelijkheid af, behoudens bij ernstige fout of opzet:

Voor onduidelijke, onjuiste of onvolledige informatie die op de site staat;

Voor schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbraak van een derde die tot een wijziging van de informatie op de site heeft geleid;

En meer algemeen alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die voortvloeit uit de toegang van een willekeurige persoon tot de site of het onvermogen om toegang te krijgen tot de site, uit het gebruik van de site en/of het krediet dat wordt toegeschreven aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is;

 

Alle aanwijzingen op onze papieren of digitale aanbiedingen worden meegedeeld onder voorbehoud van vergissingen en tik- of drukfouten;

 

1.2. ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden regelen uitsluitend de verkoop van producten die op de site, per brief of per telefoon of de beauty avonden worden aangeboden. De koper heeft bij bestellingen via Internet, systematisch toegang tot onderhavige algemene voorwaarden voor hij zijn bestelling bevestigt. Daarom impliceert elke bestelling de instemming van de koper met onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden uit brochures, catalogi van de verkoper en meer bepaald deze die van kracht zijn in de winkels DS Beauty. Deze voorwaarden hebben een louter indicatieve waarde.

 

1.3. INFORMATICA

Uitgever van de site:

 

DS Beauty/Power2Heal/Stavrianidis

Tremelobaan 27, 3140 Keerbergen

België

Host van de site: posworld.be & Wix.com

 

1.4. KLANTENDIENST

Onze klantendienst staat tot uw beschikking voor informatie, vragen, advies of klacht.

Per brief naar:

Stavrianidis D

Tremelobaan 27

3140 Keerbergen

 

Per mail:

Op dimi@power2heal.be

Wij verbinden ons om u binnen de 7 werkdagen na ontvangst van uw verzoek te antwoorden. De door de consument gemaakte kosten blijven ten zijne laste.

 

1.5. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Promoties zijn enkel geldig binnen de  voorwaarde van de geldigheidsduur van de aanbieding in kwestie en de beschikbare voorraad.

De prijzen op deze site staan in euro, inclusief taksen en exclusief verzendingskosten of kosten voor terbeschikkingstelling (zie Levering) en kunnen in de loop van het jaar veranderen, met dien verstande dat bestelde producten worden aangerekend tegen de prijs die van kracht was bij de registratie van de bestelling.

VERBOD OP VERKOOP BUITEN HET NETWERK

Onze producten zijn uitsluitend bestemd voor verkoop in onze distributienetwerken. Elke verkoop en aankoop of overhandiging als geschenk van onze producten met het oog op de doorverkoop buiten deze netwerken, via onder andere websites, is verboden en kan aanleiding geven tot een vordering op basis van de burgerrechtelijke en desgevallend strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteurs, los van een inbreuk op het merk of de integriteit van de producten.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

 

Power2Heal/ Stavrianidis Dimitrios

Tremelobaan 27

3140 Keerbergen

Telefoonnummer +32 492 96 96 00

Openingstijden: NA afspraak

E-mailadres: dimi@power2heal.be

Ondernemingsnummer: BE0547568166

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of je uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

de eventuele talen waarin, naast het Nederlands en Frans, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de je uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het je uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de je uitvoering der overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

Omwille van hygiënische redenen kunnen verzorgingsproducten & vitaminen-mineralen niet teruggestuurd worden.

 

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Omwille van hygiënische redenen kunnen verzorgingsproducten niet teruggestuurd worden.

 

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

U geniet ook van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken op de geleverde goederen. Een klacht voor verborgen gebreken die niet te wijten zijn aan een geval van overmacht, aan een foutieve handeling van je wentwege of van een derde of die te wijten zijn aan een normale slijtage, moet per e-mail worden ingediend bij onze klantendienst, en dit ten laatste 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek gebeurt, verliest je je w recht om een klacht in te dienen wegens verborgen gebreken. Onze Customer Service geeft je aan welke stappen je moet volgen om de goederen terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging.

 

Als een geleverd product niet beantwoordt aan je w bestelling en op voorwaarde dat de procedure vermeld in ARTIKEL 10.1 werd gevolgd, verbinden wij ons ertoe het product te vervangen. Is de vervanging niet mogelijk of disproportioneel, verbinden wij ons ertoe je alle ontvangen betalingen terug te betalen, inclusief de leveringskosten. Als er gebruik werd gemaakt van een aankoop bon bij je w bestelling wordt het nettobedrag (d.w.z. de aankooprijs verminderd met het bedrag van de aankoop bon) aan je terugbetaald. Op je uitdrukkelijke vraag gericht aan onze klantendienst ontvangt je een nieuwe aankoop bon die je kunt gebruiken voor een volgende aankoop.

 

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES

 

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

ARTIKEL 13 - BETALING

 

Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

 

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING

 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 15 – BEHANDELING VAN KLACHTEN EN GESCHILLEN

 

Wij hopen steeds onze cliënten ten volle tevreden te stellen. Indien je evenwel een klacht betreffende onze producten of diensten wenst te formuleren, aarzel dan niet contact op te nemen met de klantenservice. Wij doen het nodige om je klacht binnen de 14 dagen te behandelen.

 

Elk contract dat met onze klanten wordt gesloten wordt, ongeacht de woonplaats van de klant, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en uitsluitend de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Indien een ander recht van toepassing is ingevolge internationaal recht, wordt in de eerste plaats, voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden, verwezen naar de Belgische wetgeving betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consumenten.

 

Als klant kan je eveneens een klacht indienen via het “Online Dispute Resolution” platform van de Europese Commissie..

 

ARTIKEL 16 – WE NEMEN PRIVACY UITERST SERIEUS

 

De persoonlijke gegevens die wij verwerken, zijn afhankelijk van hoe je onze diensten gebruikt. Wij gebruiken je persoonlijke gegevens om onze online en winkeldiensten af te stemmen op je voorkeuren, om je aankopen en diensten aan te bieden, om je verzoeken te behandelen, om contact met je op te nemen over speciale producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn, om prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden te organiseren of om relevante administratieve diensten uit te voeren. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg onze website voor een volledige versie van ons privacybeleid.

 

ARTIKEL 17 – MARKETINGCOMMUNICATIE - TOESTEMMING

 

Door het accepteren van deze voorwaarden en door het aanvinken van de desbetreffende vakje (nieuwsbrief) bevestig je dat je graag fantastisch nieuws en aanbiedingen ontvangt dat helemaal op jou is afgestemd zoals uitgelegd in de marketingcommunicatie in paragraaf 5 van ons privacybeleid.

 

Verder stem je in met ons gebruik van informatie over schoonheids- en gezondheidsproducten voor marketingdoeleinden zoals uitgelegd in het privacybeleid, als je schoonheids- of gezondheidsproducten koopt (online of in de winkel) met je klantenkaart voor deze aankoop.

Je kunt je te allen tijde afmelden voor dergelijke marketing en je toestemming intrekken in ‘Mijn account’ of direct in de ontvangen communicatie. Een dergelijke afmelding heeft geen invloed op de andere diensten in het kader van dit programma.

 

 

 

Raadpleeg voor meer informatie over hoe we omgaan met je persoonsgegevens in ons privacybeleid.

 

 

 

ARTIKEL 18 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

ARTIKEL 19 – Getrouwheidssysteem, Getrouwheidskaart

 

Toepassing van deze algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot alle aspecten in de relatie tussen de Klant en Power2Heal/DS Beauty i.v.m. de beauty-punten systeem. Het gebruiken van de beauty-punten geldt als onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

 

Goed voor uzelf zorgen wordt bij Power2Heal beloond! Doe mee aan de spaaractie en krijg hiervoor een gratis massage.

Voor elke massage die u bij Power2Heal heeft betaald en bijgewoond, krijgt u een  stempel waarmee u uiteindelijk spaart voor een gratis massage.

 Uw getrouwheidskaart is vol na 10 massages. U krijgt dan bij uw volgende massage in ruil voor uw volle getrouwheidskaart een gratis massage van 60 minuten.

Indien u binnen de twee maanden vanaf uw verjaardag een massage boekt en betaald, op vertoon van de mail dat u op uw verjaardag ontvang van ons, krijgt u 1 extra stempel.

Actievoorwaarden
 • U krijgt een gratis massage van 60 minuten wanneer de 10 vakken van de getrouwheidskaart zijn afgestempeld

 • De vakken in de stempelkaart MOETEN binnen een jaar worden afgestempeld om aanspraak te maken op de gratis elfde massage van 60 minuten.

 • Getrouwheidskaart is één jaar geldig vanaf de eerste stempel.  

 • De getrouwheidskaart is na een jaar niet meer geldig voor enig gebruik ervan. Uiterste geldigheidsdatum staat vermeld op uw getrouwheidskaart.

 • De gratis massage is alleen voor uzelf bedoeld en niet in te ruilen voor een waardebon voor een ander.

 • Ook betalen wij u geen waardebon uit ter besteding van de gratis massage en is dit niet in te wisselen tegen cashback/cash.

 • Na uw 11 massage, wordt de getrouwheidskaart  ingenomen en krijgt u een nieuwe spaarkaart (met stempel) bij de eerstvolgende betalende massage.

 • De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn getrouwheidskaart. Gelieve daarom altijd je kaart mee te brengen naar de massage-afspraak indien je een stempeltje wilt.

 • Bij verlies of diefstal zijn de gespaarde beurten verloren.

 

beauty-punten kunnen in geen geval voor contant geld worden ingeruild.

 

5 Gevolgen van misbruik van de getrouwheidskaart

 

In geval van misbruik van de getrouwheidskaart/stempel of van de kortingen of in geval van enige andere niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden, kan Power2Heal met onmiddellijke ingang de toegang tot de website intrekken en/of het verdere gebruik ervan beletten.

 

In voorkomend geval kan de Klant geen enkele aanspraak jegens Power2Heal/Stavrianidis Dimitrios laten gelden. De overeenkomstig artikel é reeds verzamelde stempels komen onmiddellijk te vervallen

 

Algemene bepalingen

 

6.1. Wijziging van deze algemene voorwaarden

 

Power2Heal - Stavrianidis Dimitrios is vrij deze algemene voorwaarden op om het even welk moment te wijzigen en deze wijzigingen zullen van toepassing worden vanaf de eerste mededeling ervan, via welk medium dan ook (bv. Website). Zulke wijzigingen zullen evenwel enkel naar de toekomst toe gelden, en de Klant heeft steeds het recht om af te zien van enig verder gebruik van de beauty-punten

 

6.2. Uitsluiting van andere algemene voorwaarden

 

Eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de Klant kunnen op geen enkele wijze van toepassing zijn op de verhouding tussen de Klant en Power2Heal Stavrianidis Dimitrios.

 

4.6.3. Geen afbreuk aan meer specifieke voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding tussen de Klant en Power2Heal/DS Beauty, tenzij de Klant en Power2Heal/DS Beauty bijzondere voorwaarden schriftelijk zouden overeenkomen die hiervan afwijken. Deze Algemene Voorwaarden doen ook geen afbreuk aan de meer specifieke voorwaarden die Power2Heal/DS Beauty zou hanteren m.b.t.,onder meer, doch niet beperkt tot, de Power2Heal/DS Beauty privacyverklaring.

 

6.4. Beperking van aansprakelijkheid

 

Power2Heal/DS Beauty is in geen geval aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de informatica-installatie of toestellen van de Klant die voortvloeit uit het gebruik van de beauty-punten Power2Heal/DS Beauty wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, ook tijdelijk, van de diensten verbonden aan de beauty-punten, hetzij online, hetzij in een Vestiging of om het even waar anders. Power2Heal/DS Beauty kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse of gevolgschade of voor enige schade..

 

6.5. Stopzetting van het getrouwheidsprogramma

 

Power2Heal/DS Beauty behoudt zich het recht voor om het getrouwheidsprogramma geheel of gedeeltelijk (dit wil bijvoorbeeld zeggen: enkele onderdelen of ten aanzien van een groep personen) stop te zetten, zonder hiervoor een motivering te moeten geven. 

 

6.6. Geen afstand

 

Het niet afdwingen door Power2Heal/DS Beauty van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van de Klant in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling kan niet worden geïnterpreteerd als enige afstand van vordering of recht ten aanzien van zulke bepaling of inbreuk, tenzij dit aldus schriftelijk door Power2Heal/DS Beauty wordt bevestigd. In elk geval zal zulks niet kunnen worden geïnterpreteerd als enige afstand van vordering of recht ten aanzien van enige toekomstige inbreuk.

 

6.7. Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat communicaties met Power2Heal en opgeslagen elektronische bestanden kunnen dienen als bewijs en dat telefonische gesprekken met Power2Heal kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van ieder ter zake dienend feit.

 

6.8. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 

Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

 

6.9. Klachten en vragen.

 

per email (dimi@power2heal.be),

 

Power2Heal/DS Beauty stelt alles in het werk om zo snel mogelijk op de klacht te reageren, en uiterlijk binnen de 72 uur, en

 

streeft ernaar om steeds een bevredigende oplossing te vinden.

 

6.10. Adreswijziging

 

Indien de Klant van post- of e-mailadres verandert, dient Power2Heal hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden via de website.

 

 

DE BESTELLING

 

We vestigen uw aandacht op het feit dat:

 

Een bestelling kan niet meer dan 9 artikelen met eenzelfde productreferentie omvatten.

 

Bij registratie van uw bestelling wordt een gedetailleerd ontvangstbewijs naar uw e-mailadres verstuurd. Dit ontvangstbewijs vermeldt het juiste aangerekende bedrag en de leveringsmodaliteiten van uw bestelling. U aanvaardt dat onze registratiesystemen van de bestelling het bewijs zijn van de aard en de datum van de overeenkomst.

 

We behouden ons het recht voor om elke bestelling van een klant met een achterstallige betaling of een geschil betreffende de betaling van een vroegere bestelling, een openstaand saldo van meer of elke andere wettige reden in verband met het abnormale karakter van de bestelling, te annuleren.

 

Alle bestellingen dienen op voorhand betaald te worden alvorens een levering van de producten gebeurd

 

BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN

 

De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de producten voorradig zijn. Indien een product dat u besteld heeft, onbeschikbaar is, behoudt Power2Heal/DS Beauty zich het recht voor om u alle beschikbare producten na een maximumtermijn van 8 dagen toe te sturen. De rest wordt verzonden van zodra het (de) artikel(en) beschikbaar is (zijn). Indien u dat wenst, kan u het saldo van uw bestelling annuleren en wijzigen (terugbetaling binnen een termijn van 15 dagen). U kan daarvoor ons contacteren

 

Indien een product definitief onbeschikbaar zou zijn, zullen we het u schriftelijk meedelen

 

 

 

BETALING

 

U kan betalen via Bancontact/Maestro app bij de bestelling, of overschrijving

 

De betaling gebeurt volgens de betalingsmodaliteit die de betrokken commerciële aanbieding toelaat. De onlinebetaling via bankkaart of Bancontact/Maestro gebeurt volledig beveiligd. De transactie wordt gecodeerd in SSL-modus (Secure Socket Layer) naar een bankserver verzonden voor bekrachtiging. U kan uw aankopen in alle veiligheid uitvoeren.

 

De informatie die de klant meedeelt, is bestemd voor intern gebruik door Power2Heal. De klant aanvaardt dat deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan organismen die contractueel verbonden zijn met Power2Heal De klant heeft een recht op toegang en rechtzetting van zijn persoonsgegevens, zoals voorzien door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over onderhavig privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens en voor elke klacht betreffende ons gebruik van uw gegevens kan u contact opnemen met de klantendienst: per mail: dimi@power2heal.be

 

 

 

LEVERING

 

De producten kunnen enkel  worden  opgehaald  in onze winkel te Keerbergen

 

 

 

TERUGBETALING / RETOUR / TEVREDEN OF GELD TERUG

 

Omwille van hygiënische redenen kunnen verzorgingsproducten niet teruggestuurd worden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

De voorgestelde producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving.

 

Power2Heal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van het afgesloten contract indien het product niet voorradig of beschikbaar is, bij overmacht, bij totale of gedeeltelijke storing of staking van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen. Power2Heal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige, exploitatieverlies, winstderving, verlies van opportuniteit, schade of kosten.

 

De hyperlinks kunnen u naar andere dan deze website leiden. Power2Heal wijst alle verantwoordelijkheid af indien de inhoud van deze websites tegen de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen zou indruisen.

 

Power2Heal herinnert er trouwens aan dat de creatie van een hyperlink naar de onthaalpagina van deze site of naar elke andere pagina van de site aan het uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van Power2Heal is onderworpen

 

GELDENDE TEKSTEN / RECHTSMACHT

 

 Onderhavig contract wordt geregeld door het Belgisch recht. In geval zich een geschil voordoet en u dit niet rechtstreeks met Power2Heal/DS Beauty heeft kunnen oplossen, U kan zich ook richten tot de Consumentenombudsdienst (North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 1 - 1000 Brussel ; Tel.: 02/702.52.00 ; Fax.: 02/808.71.20 ; email: contact@consumentenombudsdienst.be). Indien het gaat om een grensoverschrijdend geschil online, kunt u zich richten tot het Europees platform ODR (Online Dispute Resolution) via de website: https://ec.europa.eu/consumers/odr. In geval van geschil en bij gebrek aan verzoening met de consument zal de rechtbank van Mechelen als enige bevoegd zijn.

 

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de site behoudt Power2Heal/DS Beauty zich de mogelijkheid voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe algemene voorwaarden door onlinewijziging aan de klant meegedeeld en gelden ze op elke verkoop die na de wijziging wordt gerealiseerd.

 Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via dimi@power2heal.be. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

 

Contactgegevens

Stavrianidis Dimitrios

Power2Heal

Tremelobaan 27

3140 Keerbergen

 

Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Power2Heal zijn eigendom of staan onder licentie van Power2Heal of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

bottom of page