Algemene voorwaarden & Pivacy

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de je uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst je uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.1 GEBRUIK VAN DE SITE
We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site juist en bijgewerkt is en houden ons het recht voor om deze informatie op elk moment en zonder waarschuwing te verbeteren. We waarborgen de juistheid, de precisie of de volledigheid van de informatie op deze site echter niet. Bijgevolg wijzen we in volgende gevallen elke verantwoordelijkheid af, behoudens bij ernstige fout of opzet:
Voor onduidelijke, onjuiste of onvolledige informatie die op de site staat;
Voor schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbraak van een derde die tot een wijziging van de informatie op de site heeft geleid;
En meer algemeen alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die voortvloeit uit de toegang van een willekeurige persoon tot de site of het onvermogen om toegang te krijgen tot de site, uit het gebruik van de site en/of het krediet dat wordt toegeschreven aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is;
Alle aanwijzingen op onze papieren of digitale aanbiedingen worden meegedeeld onder voorbehoud van vergissingen en tik- of drukfouten;

1.2. ALGEMEEN
Onderhavige algemene voorwaarden regelen uitsluitend de verkoop van producten die op de site, per brief of per telefoon of de beauty avonden worden aangeboden. De koper heeft bij bestellingen via Internet, systematisch toegang tot onderhavige algemene voorwaarden voor hij zijn bestelling bevestigt. Daarom impliceert elke bestelling de instemming van de koper met onderhavige algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden uit brochures, catalogi van de verkoper en meer bepaald deze die van kracht zijn in de winkels DS Beauty. Deze voorwaarden hebben een louter indicatieve waarde.

1.3. INFORMATICA
Uitgever van de site:
DS Beauty/Power2Heal/Stavrianidis
Sint-Jan-Berchmansstraat 35
2800 Mechelen
België

Host van de site: CCV Shop België

1.4. KLANTENDIENST
Onze klantendienst staat tot uw beschikking voor informatie, vragen, advies of klacht.
Per brief naar:
Stavrianidis D
Sint-Jan-Berchmansstraat 35
2800 Mechelen
Per mail:
Op dimi@ds-beauty.eu
Wij verbinden ons om u binnen de 7 werkdagen na ontvangst van uw verzoek te antwoorden. De door de consument gemaakte kosten blijven ten zijne laste.

1.5. AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
Promoties zijn enkel geldig binnen de dubbele voorwaarde van de geldigheidsduur van de aanbieding in kwestie en de beschikbare voorraad.
De prijzen op deze site staan in euro, inclusief taksen en exclusief verzendingskosten of kosten voor terbeschikkingstelling (zie Levering) en kunnen in de loop van het jaar veranderen, met dien verstande dat bestelde producten worden aangerekend tegen de prijs die van kracht was bij de registratie van de bestelling.

2. VERBOD OP VERKOOP BUITEN HET NETWERK
Onze producten zijn uitsluitend bestemd voor verkoop in onze distributienetwerken. Elke verkoop en aankoop of overhandiging als geschenk van onze producten met het oog op de doorverkoop buiten deze netwerken, via onder andere websites, is verboden en kan aanleiding geven tot een vordering op basis van de burgerrechtelijke en desgevallend strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteurs, los van een inbreuk op het merk of de integriteit van de producten.
ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
DS Beauty / Power2Heal/ Stavrianidis Dimitrios
Sint-Jan-Berchmansstraat 35
2800 Mechelen
Telefoonnummer  +32 492 96 96 00
Openingstijden: NA afspraak
E-mailadres: dimi@ds-beauty.eu
BTW-identificatienummer: Be.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
ARTIKEL 4 – HET AANBOD
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of je uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands en Frans, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de je uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het je uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de je uitvoering der overeenkomst;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Omwille van hygiënische redenen kunnen verzorgingsproducten enkel teruggestuurd worden indien de verzegeling (zegeleticket) NIET gescheurd, verwijderd of beschadigd is.
ARTIKEL 9 – DE PRIJS
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
U geniet ook van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken op de geleverde goederen. Een klacht voor verborgen gebreken die niet te wijten zijn aan een geval van overmacht, aan een foutieve handeling van je wentwege of van een derde of die te wijten zijn aan een normale slijtage, moet per e-mail worden ingediend bij onze klantendienst, en dit ten laatste 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek. Indien dergelijke mededeling niet binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling van het verborgen gebrek gebeurt, verliest je je w recht om een klacht in te dienen wegens verborgen gebreken. Onze Customer Service geeft je aan welke stappen je moet volgen om de goederen terug te bezorgen. In elk geval kan de eventuele terugzending van de goederen pas gebeuren na onze voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging.
Als een geleverd product niet beantwoordt aan je w bestelling en op voorwaarde dat de procedure vermeld in ARTIKEL 10.1 werd gevolgd, verbinden wij ons ertoe het product te vervangen. Is de vervanging niet mogelijk of disproportioneel, verbinden wij ons ertoe je alle ontvangen betalingen terug te betalen, inclusief de leveringskosten. Als er gebruik werd gemaakt van een aankoopbon bij je w bestelling wordt het nettobedrag (d.w.z. de aankooprijs verminderd met het bedrag van de aankoopbon) aan je terugbetaald. Op je uitdrukkelijke vraag gericht aan onzeklantendienst ontvangt je een nieuwe aankoopbon die je kunt gebruiken voor een volgende aankoop.
ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 12 – DUURTRANSACTIES
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
ARTIKEL 13 – BETALING
Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
ARTIKEL 14 – KLACHTENREGELING
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
ARTIKEL 15 – BEHANDELING VAN KLACHTEN EN GESCHILLEN
Wij hopen steeds onze cliënten ten volle tevreden te stellen. Indien je evenwel een klacht betreffende onze producten of diensten wenst te formuleren, aarzel dan niet contact op te nemen met de klantenservice. Wij doen het nodige om je klacht binnen de 14 dagen te behandelen.
Elk contract dat met onze klanten wordt gesloten wordt, ongeacht de woonplaats van de klant, uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en uitsluitend de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Indien een ander recht van toepassing is ingevolge internationaal recht, wordt in de eerste plaats, voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden, verwezen naar de Belgische wetgeving betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consumenten.
Als klant kan je eveneens een klacht indienden via het “Online Dispute Resolution” platform van de Europese Commissie..
ARTIKEL 16 – WE NEMEN PRIVACY UITERST SERIEUS
De persoonlijke gegevens die wij verwerken, zijn afhankelijk van hoe je onze diensten gebruikt. Wij gebruiken je persoonlijke gegevens om onze online en winkeldiensten af te stemmen op je voorkeuren, om je aankopen en diensten aan te bieden, om je verzoeken te behandelen, om contact met je op te nemen over speciale producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn, om prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden te organiseren of om relevante administratieve diensten uit te voeren. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg onze website voor een volledige versie van ons privacybeleid.

ARTIKEL 17 – MARKETINGCOMMUNICATIE – TOESTEMMING
Door het accepteren van deze voorwaarden en door het aanvinken van de desbetreffende vakje (nieuwsbrief) bevestig je dat je graag fantastisch nieuws en aanbiedingen ontvangt dat helemaal op jou is afgestemd zoals uitgelegd in de marketingcommunicatie in paragraaf 5 van ons privacybeleid.
Verder stem je in met ons gebruik van informatie over schoonheids- en gezondheidsproducten voor marketingdoeleinden zoals uitgelegd in het privacybeleid, als je schoonheids- of gezondheidsproducten koopt (online of in de winkel) met je klantenkaart voor deze aankoop.

Je kunt je te allen tijde afmelden voor dergelijke marketing en je toestemming intrekken in ‘Mijn account’ of direct in de ontvangen communicatie. Een dergelijke afmelding heeft geen invloed op de andere diensten in het kader van dit programma.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe we omgaan met je persoonsgegevens in ons privacybeleid.

ARTIKEL 18 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 19 – Getrouwheidssysteem, Spaarpunten
1. Toepassing van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met betrekking tot alle aspecten in de relatie tussen de Klant en DS Beauty i.v.m. de Spaarpunten systeem. Het gebruiken van de Spaarpunten geldt als onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

2. Hoe Spaarpunten verzamelen ?
De Klant ontvangt één (1) Spaarpunt voor elke aankoopschijf van één (1) euro bij en enkel bij de aankopen die online zijn uitgevoerd via onze website www.ds-beauty.eu
Een overzicht van de verzamelde Spaarpunten kan worden geraadpleegd wanneer de Klant inlogt op
3. Inwisselen van Spaarpunten
De ingezamelde Spaarpunten kunnen enkel als korting worden uitbetaald op ene bestelling gegeven via onze website www.ds-beauty.eu, een bestelling moet minimum 50 Euro incl BTW excl. Verzendkosten bedragen om de spaarpunten/korting te kunnen gebruiken
Ieder verzamelde punt is 0,02 Euro waard.
Spaarpunten kunnen in geen geval voor contant geld worden ingeruild.
4 Persoonlijk karakter van de Spaarpunten
De Spaarpunten zijn strikt persoonlijk. De Spaarpunten zijn niet overdraagbaar, ook niet in
geval van beëindiging van de overeenkomst met DS Beauty om eender welke reden.
5 Gevolgen van misbruik van de Spaarpunten
In geval van misbruik van de Spaarpunten of van de kortingen of in geval van enige andere niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden, kan DS Beauty met onmiddellijke ingang de toegang tot de website intrekken en/of het verdere gebruik ervan beletten.
In voorkomend geval kan de Klant geen enkele aanspraak jegens DS Beauty laten gelden. De overeenkomstig artikel é reeds verzamelde Spaarpunten komen onmiddellijk te vervallen en kunnen
6. Algemene bepalingen
6.1. Wijziging van deze algemene voorwaarden
DS Beauty is vrij deze algemene voorwaarden op om het even welk moment te wijzigen en deze wijzigingen zullen van toepassing worden vanaf de eerste mededeling ervan, via welk medium dan ook (bv. Website). Zulke wijzigingen zullen evenwel enkel naar de toekomst toe gelden, en de Klant heeft steeds het recht om af te zien van enig verder gebruik van de Spaarpunten
6.2. Uitsluiting van andere algemene voorwaarden
Eventuele algemene voorwaarden gehanteerd door de Klant kunnen op geen enkele wijze van toepassing zijn op de verhouding tussen de Klant en DS Beauty.
4.6.3. Geen afbreuk aan meer specifieke voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding tussen de Klant en DS Beauty, tenzij de Klant en DS Beauty bijzondere voorwaarden schriftelijk zouden overeenkomen die hiervan afwijken. Deze Algemene Voorwaarden doen ook geen afbreuk aan de meer specifieke voorwaarden die DS Beauty zou hanteren m.b.t.,onder meer, doch niet beperkt tot, de DS Beauty privacyverklaring.
6.4. Beperking van aansprakelijkheid
DS Beauty is in geen geval aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de informatica-installatie of toestellen van de Klant die voortvloeit uit het gebruik van de Spaarpunten DS Beauty wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, ook tijdelijk, van de diensten verbonden aan de spaarpunten, hetzij online, hetzij in een Vestiging of om het even waar anders. DS Beauty kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse of gevolgschade of voor enige schade..
6.5. Stopzetting van het Spaarpunten programma
DS Beauty behoudt zich het recht voor om het Spaarpunten-programma geheel of gedeeltelijk (dit wil bijvoorbeeld zeggen: enkele onderdelen of ten aanzien van een groep personen) stop te zetten, zonder hiervoor een motivering te moeten geven. In geval van stopzetting zal DS Beauty de Klant hiervan in kennis stellen en de Klant nog gedurende een termijn van 3 maanden de mogelijkheid geven om het beschikbare puntensaldo in te ruilen en de punten te gebruiken overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden.
6.6. Geen afstand
Het niet afdwingen door DS Beauty van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van de Klant in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling kan niet worden geïnterpreteerd als enige afstand van vordering of recht ten aanzien van zulke bepaling of inbreuk, tenzij dit aldus schriftelijk door DS Beauty wordt bevestigd. In elk geval zal zulks niet kunnen worden geïnterpreteerd als enige afstand van vordering of recht ten aanzien van enige toekomstige inbreuk.
6.7. Bewijs
De Klant aanvaardt dat communicaties met DS Beauty en opgeslagen elektronische bestanden kunnen dienen als bewijs en dat telefonische gesprekken met DS Beauty kunnen worden opgenomen om als bewijs te dienen van ieder ter zake dienend feit.
6.8. Bevoegdheid en toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
6.9. Klachten en vragen.
per email (dimi@ds-beauty.eu),
DS Beauty stelt alles in het werk om zo snel mogelijk op de klacht te reageren, en uiterlijk binnen de 72 uur, en
streeft ernaar om steeds een bevredigende oplossing te vinden.
6.10. Adreswijziging
Indien de Klant van post- of e-mailadres verandert, dient DS Beauty hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden via de website.

7. DE BESTELLING
We vestigen uw aandacht op het feit dat:
Een bestelling kan niet meer dan 9 artikelen met eenzelfde productreferentie omvatten.
Bij registratie van uw bestelling wordt een gedetailleerd ontvangstbewijs naar uw e-mailadres verstuurd. Dit ontvangstbewijs vermeldt het juiste aangerekende bedrag en de leveringsmodaliteiten van uw bestelling. U aanvaardt dat onze registratiesystemen van de bestelling het bewijs zijn van de aard en de datum van de overeenkomst.
We behouden ons het recht voor om elke bestelling van een klant met een achterstallige betaling of een geschil betreffende de betaling van een vroegere bestelling, een openstaand saldo van meer of elke andere wettige reden in verband met het abnormale karakter van de bestelling, te annuleren.
Alle bestellingen dienen op voorhand betaald te worden alvorens een levering van de producten gebeurd

8. BESCHIKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN
De aanbiedingen op de site zijn geldig zolang de producten voorradig zijn. Indien een product dat u besteld heeft, onbeschikbaar is, behoudt DS Beauty zich het recht voor om u alle beschikbare producten na een maximumtermijn van 8 dagen toe te sturen. De rest wordt verzonden van zodra het (de) artikel(en) beschikbaar is (zijn). Indien u dat wenst, kan u het saldo van uw bestelling annuleren en wijzigen (terugbetaling binnen een termijn van 15 dagen). U kan daarvoor ons contacteren
Indien een product definitief onbeschikbaar zou zijn, zullen we het u schriftelijk meedelen

9. BETALING
U kan betalen via  Bancontact/Maestro app of PayPal bij de bestelling,  overschrijving, visa of mastercard
De betaling gebeurt volgens de betalingsmodaliteit die de betrokken commerciële aanbieding toelaat. De onlinebetaling via bankkaart of Bancontact/Maestro gebeurt volledig beveiligd. De transactie wordt gecodeerd in SSL-modus (Secure Socket Layer) naar een bankserver verzonden voor bekrachtiging. U kan uw aankopen in alle veiligheid uitvoeren.
De informatie die de klant meedeelt, is bestemd voor intern gebruik door DS Beauty. De klant aanvaardt dat deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan organismen die contractueel verbonden zijn met DS Beauty. De klant heeft een recht op toegang en rechtzetting van zijn persoonsgegevens, zoals voorzien door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over onderhavig privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens en voor elke klacht betreffende ons gebruik van uw gegevens kan u contact opnemen met de klantendienst: per mail: dimi@ds-beauty.eu

10. LEVERING
De producten worden wereldwijd geleverd, in overeenstemming met het adres van uw keuze dat u tijdens de bestelling hebt ingevoerd. U dient alle informatie te verstrekken die nodig is voor de correcte verzending van uw bestelling. Elke bestelling waarvan de artikelen op voorraad zijn wordt geleverd binnen 14 werkdagen vanaf ontvangst van uw bestelbon door DS BEAUTY

11. TERUGBETALING / RETOUR / TEVREDEN OF GELD TERUG

Indien uw product niet aan uw verwachtingen voldoet, kan u ons schriftelijk meedelen dat u uw aankoop herroept binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op zijn ontvangst. Gebruik hiervoor het wettelijke herroepingsformulier of stuur een ondubbelzinnige verklaring met alle informatie die nodig is om uw verzoek te verwerken. U moet het product in zijn oorspronkelijke verpakking (voor zover als redelijkerwijs mogelijk), in perfecte staat, samen met uw verklaring en ten laatste binnen de 14 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van uw beslissing om uw aankoop te herroepen, Stavrianidis Dilitrios Sint-Jan-Berchmansstraat 35 2800 Mechelen Belgieë. DS Beauty verbindt zich om geen enkele uitzondering te maken op het herroepingsrecht. De retourkosten zijn ten laste van de consument. We verbinden ons ertoe om het product te ruilen of, indien u dat wenst, terug te betalen binnen 14 dagen na ontvangst door ons, en dit volgens onderstaande modaliteiten:

Het pakket moet ongeopend worden teruggestuurd. Wij betalen de prijs van het pakket terug maar niet de verzendingskosten. De retourkosten zijn voor uw rekening.

U kiest ervoor om het product terug te sturen. Wij betalen de prijs van het product terug, exclusief eventuele verzendingskosten. De retourkosten zijn voor uw rekening. Om redenen van gezondheid en hygiëne kunnen cosmetica en verzorgingsproducten die na ontvangst ontzegeld werden, niet worden teruggestuurd, behalve indien de producten een defect vertonen.
Indien het product wordt teruggestuurd om redenen die aan ons liggen, betalen we het product, de eventuele verzendings- en retourkosten terug.
Behoudens andersluidende overeenkomst wordt de terugbetaling uitgevoerd op de rekening die u gebruikt hebt om uw aankoop te betalen. We behouden ons het recht voor om de terugbetaling van uw aankoop uit te stellen tot ontvangst van het product of het bewijs van zijn verzending. De betalingstermijn is dezelfde als voor de oorspronkelijke bestelling.
DS Beauty biedt u een bepaald aantal geschenken in zijn aanbiedingen. Bij terugzending blijven de geschenken uw eigendom, indien het saldo van de niet-teruggestuurde bestelling voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. In het tegengestelde geval moeten de geschenken samen met de rest van de bestelling worden teruggestuurd. DS Beauty behoudt zich het recht voor om de geschenken die niet worden teruggestuurd, aan te rekenen tegen hun prijs op de datum van de bestelling.

12. AANSPRAKELIJKHEID

De voorgestelde producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving.
DS Beauty kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-uitvoeren van het afgesloten contract indien het product niet voorradig of beschikbaar is, bij overmacht, bij totale of gedeeltelijke storing of staking van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen. DS BEauty kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige, exploitatieverlies, winstderving, verlies van opportuniteit, schade of kosten.
De hyperlinks kunnen u naar andere dan deze website leiden. DS Beauty wijst alle verantwoordelijkheid af indien de inhoud van deze websites tegen de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen zou indruisen.
DS Beauty herinnert er trouwens aan dat de creatie van een hyperlink naar de onthaalpagina van deze site of naar elke andere pagina van de site aan het uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van DS Beauty is onderworpen.

13. GELDENDE TEKSTEN / RECHTSMACHT
Onderhavig contract wordt geregeld door het Belgisch recht. In geval zich een geschil voordoet en u dit niet rechtstreeks met DS Beauty heeft kunnen oplossen, U kan zich ook richten tot de Consumentenombudsdienst (North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 1 – 1000 Brussel ; Tel.: 02/702.52.00 ; Fax.: 02/808.71.20 ; email: contact@consumentenombudsdienst.be). Indien het gaat om een grensoverschrijdend geschil online, kunt u zich richten tot het Europees platform ODR (Online Dispute Resolution) via de website: https://ec.europa.eu/consumers/odr. In geval van geschil en bij gebrek aan verzoening met de consument zal de rechtbank van Mechelen als enige bevoegd zijn.

14. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de site behoudt DS Beauty zich de mogelijkheid voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe algemene voorwaarden door onlinewijziging aan de klant meegedeeld en gelden ze op elke verkoop die na de wijziging wordt gerealiseerd.

 

PRIVACYBELEID 

De categorieën persoonsgegevens die wij verwerken, zijn afhankelijk van hoe je onze diensten gebruikt. Wij gebruiken je persoonsgegevens om onze online diensten af te stemmen op je voorkeuren, om je verzoeken te verwerken, om contact met je op te nemen over producten en diensten die voor jou interessant kunnen zijn, om prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden te organiseren of om relevante administratieve diensten uit te voeren. Alle persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wij geven je persoonsgegevens nooit aan derden!
Als je een online account bij ons hebt (op de website) kun je bovendien je contactgegevens en marketingvoorkeuren wijzigen in het gedeelte ‘Mijn account’.
In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die gegevens verwerken en beschermen in verband met de diensten die we aanbieden. Dit omvat informatie die offline wordt verzameld in onze winkels of via onze klantenservices, en online via onze sites, via onze Beauty avonden, toepassingen (inclusief mobiele apps) en platforms van derden (“Sites”).

1 WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR WAT ER MET JE GEGEVENS GEBEURT?
DS Beauty – Stavrianidis Dimitrios is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op onze Sites.

2 HOE NEEM IK CONTACT OP MET DE FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING?
Mocht je een vraag hebben over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail naar dimi@ds-beauty.eu.

3. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens betreffen informatie waarmee jij direct of indirect kan worden geïdentificeerd (“Persoonsgegevens”). Dit omvat gewoonlijk informatie zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar kan ook andere informatie betreffen zoals IP-adres, winkelgewoonten, informatie over gezondheid en schoonheid, informatie over je levensstijl of voorkeuren zoals je hobby’s en interesses. Gegevens over gezondheid worden ook wel “bijzondere persoonsgegevens” genoemd. Deze vereisen vanwege hun gevoeligheid extra bescherming.
4. WAT GEBEURT ER ALS JE ONS JE PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT OF WE JE PERSOONSGEGEVENS OP EEN ANDERE MANIER ONTVANGEN?
Wij verzamelen je Persoonsgegevens rechtstreeks op een aantal manieren, zoals wanneer je ons voorziet van je gegevens om je als klant voor onze Sites of als lid van een van onze loyaliteitsprogramma’s te registreren, door je in te schrijven voor prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden, door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, informatie of mailings te ontvangen, door onze toepassingen te gebruiken, een product of dienst van ons te kopen, een enquête in te vullen, een schoonheids- of gezondheidsdiagnose te voltooien, commentaar te leveren of navraag te doen of contact op te nemen met onze klantenservice.

Wanneer je ons je Persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze in overeenstemming met dit privacybeleid verwerken. Indien je niet wilt dat we je Persoonsgegevens op deze manier verwerken, verzoeken we je ons deze niet te verstrekken.

Wij kunnen je Persoonsgegevens ook van andere bronnen ontvangen, inclusief informatie van commercieel beschikbare bronnen, zoals openbare databases en gegevensaggregators, en informatie van derden. Als je niet wilt dat we je Persoonsgegevens uit andere bronnen ontvangen, neem dit dan direct op met de betreffende bronnen.
We verwerken je Persoonsgegevens om je van onze diensten te voorzien, zoals hieronder nader wordt uitgelegd. In bepaalde gevallen verwerken wij je Persoonsgegevens alleen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in de meeste gevallen waarin we je Persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, cookies of locatiegegevens gebruiken of je gevoelige persoonsgegevens verwerken. In andere gevallen kunnen wij ons beroepen op andere rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens, zoals de uitvoering van het contract met jou of legitieme belangen, zoals fraudepreventie.
Als je lid wordt van een van onze loyaliteitsprogramma’s, mogen we daaruit op transparante wijze afleiden dat je wilt dat wij je Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerken. Je kunt je altijd afmelden voor marketingberichten zonder dat dit ten koste gaat van je loyaliteitsvoordelen.
Wanneer wij je Persoonsgegevens op basis van je toestemming verwerken, vragen wij altijd expliciet naar deze toestemming en alleen voor een bepaald doel. Verder vragen we je om aanvullende toestemming als we je Persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder dit privacybeleid vallen.

Raadpleeg de tabel in paragraaf 6 voor details over de verschillende soorten Persoonsgegevens die we kunnen verzamelen, de bijbehorende doeleinden en de rechtsgrond voor dergelijke verwerking.

5. WAT GEBEURT ER ALS DE KLANT EEN KIND IS?
Onze Sites zijn bedoeld voor volwassenen, maar er kunnen zich gevallen voordoen waarbij klanten jonger dan 13 de producten op onze Sites kopen of bekijken. Als we weten dat een klant jonger is dan 13, gebruiken we de Persoonsgegevens van deze klant niet voor marketingdoeleinden tenzij we daarvoor toestemming van de ouders krijgen.
Om toestemming van de ouders te geven voor marketing, kun je je ouder of voogd vragen om te bellen of te schrijven met behulp van de DS Beauty contactgegevens zoals vermeld in paragraaf 1 (alleen van toepassing voor leden met een klantenkaart of online account).

In sommige gevallen zullen wij uit je acties afleiden dat je ouderlijke toestemming hebt. We behouden ons dan het recht voor om te beslissen of je onze marketing zult ontvangen totdat je de gerechtigde leeftijd bereikt.

Bedenk echter wel dat toegang tot bepaalde delen van onze Sites en/of het recht op het ontvangen van prijzen, monsters of andere beloningen kan worden beperkt tot gebruikers van boven een bepaalde leeftijd. Wij kunnen je Persoonsgegevens gebruiken om leeftijdscontroles uit te voeren en dergelijke leeftijdsbeperkingen af te dwingen.
6. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
6.1 We verwerken de volgende categorieën Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

6.2 Browsen op onze Sites
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?
Informatie over het type browser dat je gebruikt bij een bezoek aan onze Sites, je IP-adres en apparaatadres, hyperlinks waarop je hebt geklikt, de vorige website die je hebt bezocht voordat je op onze Sites arriveerde en informatie verzameld door cookies of soortgelijke trackingsystemen. Je gebruikersnaam, profielfoto, geslacht, netwerken en alle andere informatie die je wilt delen wanneer je Sites van derden gebruikt (zoals wanneer je de “Vind ik leuk”-functionaliteit op Facebook gebruikt).

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?
Wij en externe dienstverleners die namens ons optreden) gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om gegevens over jou te verwerken wanneer je onze Sites bezoekt. We willen graag weten of je ons al eerder hebt bezocht en wat je voorkeuren zijn om je een ervaring op maat van onze Sites te bieden. Zie paragraaf 6.2. hieronder voor meer informatie over cookies.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
In de toestemmingstool voor cookies vindt je informatie over de bewaartermijnen van elk cookie.
WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

Jouw toestemming wanneer je klikt op “Akkoord en doorgaan” in onze toestemmingstool voor cookies op onze Sites. In sommige gevallen, en altijd indien wettelijk toegestaan, zullen wij uit je handelingen afleiden dat je akkoord gaat met cookies. Houd er rekening mee dat we bepaalde elementaire surfgegevens moeten verwerken om de belangrijkste sitefuncties te kunnen bieden, zoals beveiligd inloggen, onthouden hoe ver je bent met een bestelling of je taalinstellingen. Het is altijd mogelijk om je cookievoorkeuren te wijzigen in onze toestemmingstool voor cookies of door de instellingen van je browser aan te passen.
6.2          Aankoop/Akkoord gaan met een dienst
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?

Naam, titel, postadres, e-mailadres, telefoon thuis, mobiel nummer, klantenkaartnummer, wachtwoorden, bestelhistorie, betaalhistorie, betalingsgegevens (bijv. bankgegevens), bestelhistorie/verlanglijst, leeftijd/geboortedatum, geslacht, informatie over de behandeling van je verzoek (waaronder informatie over gereglementeerde geneesmiddelen en andere geneesmiddelen of schoonheidsproducten die je bestelt) en andere Persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt.

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?
We verwerken Persoonsgegevens om je de producten of diensten te leveren die je van ons vraagt, waaronder het toesturen van producten of monsters die je hebt aangevraagd.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
Zolang je bij ons blijft winkelen. Indien je na drie jaar geen transacties meer verricht, verwijderen of anonimiseren we je Persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan.

WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?
Deze informatie hebben wij nodig om je bestelling te kunnen verwerken of om een andere dienst te kunnen verlenen (uitvoering van een contract). Als we informatie over je nodig hebben die als gevoelig wordt beschouwd (bijvoorbeeld informatie over je gezondheid voor geneesmiddelen), zullen we je op transparante wijze informeren over onze wettelijke verplichtingen om dergelijke persoonsgegevens te verwerken.

6.3          Klantenservice
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?
Naam, titel, postadres, e-mailadres, telefoon thuis, mobiel nummer, klantenkaartnummer, wachtwoorden, bestelhistorie, betaalhistorie, betalingsgegevens (bijv. bankgegevens), bestelhistorie/verlanglijst, leeftijd/geboortedatum, geslacht, informatie over de behandeling van je vraag, berichten en andere inhoud die je naar onze Sites verstuurt, en verdere informatie die je ons toestuurt in verband met een aankoop of een serviceaanvraag of andere vraag (waaronder gevoelige persoonlijke informatie).

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?
Wij verwerken je Persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt en wanneer we reageren op je vragen en opmerkingen.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Algemene vragen en opmerkingen met betrekking tot problemen met de dienstverlening, winkelformules, beschikbaarheid van voorraden, enz. voor een periode van drie jaar na de laatste communicatie met jou. Mededelingen in verband met lichamelijk letsel, ongevallen en andere gezondheids- en veiligheidskwesties moeten wellicht langer worden bewaard in geval van rechtsvorderingen of schikkingen.

WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

Voor de afhandeling van je vragen, opmerkingen of klachten op jouw verzoek (uitvoering van een contract of quasi-contract).

6.4          Suggesties doen voor producten en diensten die je kunnen interesseren
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?

Naam, titel, postadres, e-mailadres, mobiel nummer, klantenkaartnummer, bestelhistorie/verlanglijst (inclusief aankopen die je doet op onze site, in onze mobiele app, winkel of apotheek), betaalhistorie, leeftijd, geboortedatum, geslacht, producten die je op onze Site bekijkt, je merkvoorkeuren, favoriete winkel, handelingen die je op onze website verricht of tijdens het bekijken van onze e-mailberichten, antwoorden die je geeft in enquêtes of wedstrijden, je koopgewoontes en voorkeuren en informatie over je levensstijl, zoals hobby’s en interesses, geografische gegevens.

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?

Om producten of diensten op maat voor te stellen (waaronder producten of diensten van relevante derden) waarvan wij denken dat ze interessant voor je kunnen zijn op basis van je winkelgeschiedenis en -gedrag, je geografische gegevens, je voorkeuren en onze strategieën voor marketingsegmentatie. Dit kunnen we doen door je – per post, e-mail, nieuwsbrief, sms, pushberichten of telefoon – details over producten, diensten, speciale aanbiedingen, promoties en andere informatie te sturen. We kunnen ook contact met je opnemen om je de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan enquêtes voor klantenonderzoek, promoties, prijsuitreikingen of wedstrijden. Je kunt ook reclameacties voor de winkel (zoals kortingsbonnen) van ons ontvangen wanneer je een account bij ons hebt of lid bent van een van onze loyaliteitsprogramma’s.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Zolang je bij ons blijft winkelen. Als je een klantenkaart hebt en na drie jaar geen transacties meer verricht, verwijderen of anonimiseren we je Persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan. Als je online koopt en als gast afrekent, bewaren we je gegevens gedurende één jaar vanaf de transactiedatum. Als je bent geabonneerd op een van onze nieuwsbrieven, bewaren we je gegevens totdat je je afmeldt.
WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

Je kunt ons daartoe machtigen als je lid wordt met een klantenkaart door het aanvaarden van onze Algemene voorwaarden (uitvoering van een contract).

6.5 Wedstrijden en spelletjes
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?

Naam, titel, postadres, e-mailadres, telefoon thuis of mobiel nummer, leeftijd, geboortedatum, geslacht, door gebruiker gegenereerde content, geografische gegevens of andere Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt om aan de wedstrijd of het spel te kunnen deelnemen.

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?

Voor het uitvoeren van prijstrekkingen, spelletjes of wedstrijden waaraan jij deelneemt en om de winnaar te bepalen of je de prijs te overhandigen als je wint en voor marketingdoeleinden.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Drie maanden na afronding van de wedstrijd of het spel, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan. We zullen uw geografische gegevens gedurende 90 dagen bewaren.

WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

Het kan zijn dat wij deze informatie nodig hebben voor identificatiedoeleinden en om je de prijs te kunnen overhandigen indien van toepassing (uitvoering van een contract). Wanneer we van plan zijn je persoonsgegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, zullen we je hiervan duidelijk op de hoogte stellen voordat we je persoonsgegevens verzamelen en je om je toestemming vragen. Je kunt ons bij het installeren van de app toestemming geven voor het gebruik van je geografische gegevens.

6.6 Online winkelen
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?

Naam, titel, postadres, e-mailadres, telefoon thuis of mobiel nummer, informatie over producten die je bestelt (waaronder gezondheidsproducten of geneesmiddelen indien je bij onze online apotheek bestelt), bestelhistorie, details over je aankoop, betalingsgegevens, betaalhistorie, leeftijd.

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?

Voor het verwerken van je online aankoop en het product aan je te leveren zoals besteld. Je betalingsgerelateerde Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan betalingsdienstverleners voor de verwerking van je betalingen.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Zolang je bij ons blijft winkelen. Indien je na drie jaar geen transacties meer verricht, verwijderen of anonimiseren we je Persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan. Als je afrekent als gast, bewaren we je gegevens gedurende één jaar vanaf de transactiedatum.

WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

Deze informatie hebben we nodig om je online bestelling volgens contract uit te voeren; voor het verwerken van informatie over gezondheid en schoonheid of diagnostische gegevens; je toestemming.
Fraudepreventie en andere administratieve diensten, zoals registratie
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WE VERZAMELEN?

Naam, titel, postadres, e-mailadres, telefoon thuis of mobiel nummer, klantenkaartnummer, informatie over gezondheid of diagnostische gegevens, NHS-nummer (alleen VK), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens), betaalhistorie, leeftijd.

WAT IS HET DOEL VAN DE VERWERKING?

Om administratieve diensten uit te voeren, met inbegrip van het verwerken van alle aanvragen die je bij ons indient voor het verlenen van de diensten, het voorkomen of opsporen van fraude of andere misdrijven, het verifiëren van je identiteit en krediet-/betalingsstatus, of het verwerken van betalingsopdrachten. Je betalingsgerelateerde Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan betalingsdienstverleners voor de verwerking van je betalingen of aan de politie ter voorkoming van fraude.

HOELANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Zolang je bij ons blijft winkelen. Indien je na drie jaar geen transacties meer verricht, verwijderen of anonimiseren we je Persoonsgegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze voor een langere periode op te slaan.

WAT IS ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING?

Om fraude te voorkomen en op te sporen en om ervoor te zorgen dat je identiteit en transacties beveiligd zijn (belangenafweging tussen enerzijds onze belangen en anderzijds het voorkomen van fraude en het beschermen van onze klanten). Wij voeren andere administratieve diensten uit om je de desbetreffende onderliggende diensten te leveren (uitvoering van een contract).

Cookies en soortgelijke technologieën

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (“Cookies”) om onze producten en jouw ervaring op onze Sites te verbeteren door informatie te verzamelen over hoe je onze Sites gebruikt. Sommige Cookies die we gebruiken zijn nodig om de kernfunctionaliteit van de site mogelijk te maken, bijvoorbeeld om veilig te kunnen inloggen of om te onthouden hoe ver je bent met een bestelling, maar we gebruiken ook Cookies die ons in staat stellen om het gebruik van de site te analyseren (zodat we de prestaties kunnen meten en verbeteren), en advertentiecookies die worden gebruikt door reclamebedrijven om advertenties te tonen die relevant zijn voor je interesses.

We kunnen onze Sites en onze producten ook afstemmen op jouw interesses en behoeften, door informatie over je apparaat te verzamelen en deze te koppelen aan je Persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat onze Sites je de optimale webbeleving bieden.

Ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout om je af te melden voor Google Analytics.

Je kunt meer informatie bekijken over de Cookies die wij gebruiken en je voorkeuren aanpassen via de cookie voorkeursinstellingen onderaan onze Sites. Houd er echter rekening mee dat je zonder cookies mogelijk niet alle mogelijkheden van onze Sites of online diensten kunt gebruiken.
MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
Uw gegevens kunnen gedeeld worden door onze hosting leverancier CCV Shop Belgium

7.3 Delen van informatie over je Sitegebruik

Met jouw toestemming delen wij de informatie van je Sitegebruik met vertrouwde derden (bijv. adverteerders, reclamebureaus, advertentienetwerken, gegevensuitwisselingen, etc.) om je inhoud op maat aan te bieden die voor jou interessant kan zijn op basis van je eerdere activiteiten op onze Site. Deze vertrouwde derden kunnen hun eigen cookies, webbakens en soortgelijke traceringstechnologieën instellen en openen op jouw apparaat om ons te helpen je aangepaste inhoud en advertenties te leveren wanneer je onze betreffende Sites bezoekt. Zie paragraaf 6.2 voor meer informatie over Cookies en hoe je je daarvoor afmeldt.

Je kunt ook de website www.youronlinechoices.com bezoeken om te kiezen welke bedrijven advertenties op maat mogen leveren.

Houd er rekening mee dat zelfs als je je afmeldt, je nog steeds advertenties van ons kunt ontvangen die niet zijn aangepast op basis van de informatie over je Sitegebruik.

HOELANG VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?
Wij zullen je Persoonsgegevens alleen opslaan totdat is voldaan aan de hiervoor genoemde doeleinden waarvoor wij je Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen en nadat onze wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens zijn vervallen, zoals nader omschreven in paragraaf 6.

WAT ZIJN JE RECHTEN?
Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, heb je recht op:
het verkrijgen van bevestiging van ons over het al dan niet verwerken van je Persoonsgegevens en, indien dat het geval is, inzage in je Persoonsgegevens;
correctie van onjuiste Persoonsgegevens;
wissen van Persoonsgegevens;
bezwaar tegen de verwerking van Persoonsgegevens;
beperking van de verwerking van Persoonsgegevens; en
Overdraagbaarheid van Persoonsgegevens (dataportabiliteit) – de door jou aan ons verstrekte Persoonsgegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm ontvangen en those data dit overdragen aan een ander datacontroleur.

Je kunt hier meer informatie krijgen over deze rechten. Voor het uitoefenen van je rechten kun je contact opnemen met de databeschermingsmedewerker (zie paragraaf 2 voor contactgegevens) of contact opnemen met onze klantenservice.

Het is niet nodig om contact met onze functionaris gegevensbescherming op te nemen om geen marketingberichten meer van ons te ontvangen. Je kunt je afmelden voor het ontvangen van dergelijke berichten door naar de Privacyvoorkeuren in je ‘Mijn account’ te gaan (als je een account bij ons hebt). Het kan ook rechtstreeks vanuit de gestuurde berichten of door contact op te nemen met onze klantenservice. Of op de link klikken onderaan de mails dat we u sturen.

IS HET MOGELIJK OM MIJN TOESTEMMING VOOR VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IN TE TREKKEN?
Indien jouw toestemming de rechtsgrondslag is voor de verwerking van je Persoonsgegevens, kun je jouw toestemming intrekken voor:
marketingberichten: door in te loggen op je account onder Marketingvoorkeuren of door de link voor afmelden te gebruiken in een van onze marketingberichten.
gebruik van Cookies: via onze toestemmingstool voor Cookies onderaan op onze Sites.
overige doeleinden: door contact op te nemen met onze klantenservice als beschreven in paragraaf 10.
Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

. KUN JE EEN KLACHT INDIENEN BIJ DE GEGEVENSBESCHERMINGSINSTANTIES?
Als je van mening bent dat de verwerking van Persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat waar je je gewoonlijke verblijfplaats, werkplek of vermeende inbreuk op de GDPR (AVG) hebt.

HOE BESCHERMEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot je Persoonsgegevens.

MOGEN WIJ ONS PRIVACYBELEID WIJZIGEN?
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van het privacybeleid hier te plaatsen. We raden je aan dit gedeelte regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.